Σπρώξτε

  • Ποιες ενέργειες είναι διαθέσιμες στις ειδοποιήσεις;
  • Θα ανοίξει η Ειδοποίηση η Ειδοποίηση;
  • Η εφαρμογή δεν εκτελείται, θα λάβω ειδοποιήσεις για εισερχόμενα νέα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου; Τι είναι η ειδοποίηση προώθησης; Υποστηρίζετε το Push;
  • Πώς να ελέγχετε περιοδικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου; Πώς να ορίσετε το διάστημα ανάκτησης;
  • Δεν λαμβάνετε ειδοποιήσεις προώθησης;
  • Πώς να απενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις για τους δεδομένους χρόνους; Ποια είναι η επιλογή Μην ενοχλείτε;